Jūs jautājat...

Esmu individuālai komersants ar reģistrētu juridisko adresi Rīgā, Kr. Barona ielā, kur ienāk korespondence. Bērnu koka rotaļlietu ražošana reāli notiek Stopiņu pagastā. Vai juridiskā adrese un rotaļlietu ražotne ir uzskatāmas par divām struktūrvienībām?

Eksperta atbilde:

Jā, ja saimnieciskās darbības veikšanas vietas adrese faktiski atrodas citā vietā nekā juridiskā adrese, tad individuālajam komersantam, SIA, ikvienam saimnieciskās darbības veicējam, biedrībai, interneta mājas lapai (ja notiek tirdzniecība), šī saimnieciskās darbības veikšanas vietas adrese ir jāreģistrē kā struktūrvienība. Struktūrvienība VID ir jāreģistrē 10 dienu laikā no tās izveidošanas, iesniedzot VID telpu nomas līguma kopiju.
VID jāiesniedz:

  • Pieteikuma veidlapa "Ziņas par struktūrvienībām" (MK noteikumu Nr.150 3.pielikums) spēkā līdz 31.12.2015, no 01.01.2016. ir spēkā MK noteikumi Nr.537 no 22.04.2015.);
  • Iesniedzēja (pilnvarotās personas) pase un pilnvarojums iesniegt dokumentus;
  • Struktūrvienības telpu īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošie dokumenti vai to kopijas (uzrādot oriģinālus);
  • Uzņēmuma lēmums par struktūrvienības izveidošanu (no 01.01.2016. nebūs jāpievieno pie iesniedzamajiem dokumentiem).

To var iesniegt, izmantojot EDS sistēmu sadaļā dokumenti - NM reģistrācijas datu izmaiņu veidlapas – FK24 izmaiņas ziņās par struktūrvienībām (brīvā formā). VID struktūrvienību izskata 3 darba dienu laikā. Struktūrvienības reģistrācija ir pamatojums tam, ka Jūs veicat saimniecisko darbību norādītajā adresē

Jūs jautājat...

Grāmatvedim, kas apkalpo uzņēmumu, iestādes vadītājs augustā iesniedzis atsevišķus grāmatvedības dokumentus, kas attiecas uz
maija mēnesi ar trīs mēnešu nokavējumu. Kā rīkoties? Kā reģistrēt ienākušos dokumentus, ja visi dokumenti grāmatvedības reģistros seko pieaugošā numerācijas secībā.

Eksperta atbilde:

Grāmatvežiem un uzņēmuma vadītājiem ir jāņem vērā Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumu Nr. 585 «Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju» 10.panta prasības, kas nosaka, ka visus ierakstus grāmatvedības reģistros izdara saimnieciskā darījuma dienā vai iespējami drīz pēc tās, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā mēneša beigām, kurā saimnieciskais darījums noticis. Ja gadījumā uzņēmumam ir tematiskā pārbaude, uzņēmumam jāuzrāda ieraksti grāmatvedības reģistros, kur redzams, kad, kurā laikā ir iereģistrēts dokuments un veikti labojumi. Ja attaisnojuma dokuments tiek reģistrēts vēlāk par noteikumos minētajām 15 dienām, tas ir pārkāpums no likuma viedokļa.
Bet uzņēmumam ir tiesības labot gan grāmatvedības datus, gan iesniegtas deklarācijas par pēdējiem 3 gadiem. PVN likuma 97. pantā «Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis» 1. daļā ir teikts:
«Priekšnodoklis par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, izņemot no citas dalībvalsts nodokļa maksātājiem vai trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļa maksātājiem saņemtos pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 19.panta pirmo daļu, no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitāms tajā taksācijas periodā, kad saņemtas preces vai pakalpojumi un saņemts nodokļa rēķins vai atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ir samaksāta pirms preču vai pakalpojumu saņemšanas, ja šajā likumā nav noteikts citādi.»
Tātad, ja vadītājs iesniedzis atsevišķus grāmatvedības dokumentus, kas attiecas uz maija mēnesi ar nokavējumu – ieraksti ir jāizdara, ka koriģējušie (iespējama atsevišķa numerācija vai numerācija ne pēc kārtas). Un ir jālabo PVN deklarācija par maiju.